TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Chuẩn đầu ra ngành SP Lịch sử

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Sư phạm Lịch sử (History Education)

Mã ngành: D140218

(Ban hành theo Quyết định số 1464/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 25/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

1. Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật Việt Nam, các kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất.

Kiến thức liên ngành: Có các kiến thức cơ bản về địa lí các châu lục trên thế giới, địa lý các vùng ở Việt Nam, văn hóa các dân tộc và chính sách các dân tộc ở Việt Nam, biển đảo Việt Nam.

Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức vững vàng về khảo cổ học, lịch sử văn hóa, lịch sử sử học và phương pháp luận sử học; có kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới.

Kiến thức nghiệp vụ: Có các kiến thức nghiệp vụ sư phạm về tâm lí học, giáo dục học, lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử.

Kiến thức bổ trợ: Có kiến thức tin học cơ bản; có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

2. Yêu cầu về kỹ năng

Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lí của học sinh và môi trường giáo dục để giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lí; thực hiện được các công việc của giáo viên chủ nhiệm;

Xây dựng và thực hiện được kế hoạch dạy học môn Lịch sử và các kiến thức liên môn ở trường phổ thông; xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực và quản lí được hồ sơ dạy học;

Có kỹ năng phát triển chương trình môn Lịch sử ở trường phổ thông;

Nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy được lịch sử địa phương;

Có kỹ năng nghiên cứu khoa học Lịch sử và khoa học Giáo dục;

Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, đọc và dịch được các tài liệu chuyên ngành; vận dụng được các kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành lịch sử, khoa học giáo dục;

Có kỹ năng làm việc nhóm; có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu; có thể thích ứng được với yêu cầu nghề nghiệp theo từng giai đoạn.

3. Yêu cầu về thái độ

Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của nơi ở và nơi công tác; có lối sống lành mạnh, quan hệ tốt với đồng nghiệp và người xung quanh;

Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, thái độ cầu tiến nâng cao trình độ.

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông; giảng viên ở các cơ sở đào tạo có giảng dạy bộ môn Lịch sử.

Làm việc trong các cơ quan có nhu cầu nhân lực am hiểu về lịch sử như: các cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội, các tổ chức chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến địa phương, nhà xuất bản, tạp chí, báo chí, bảo tàng, di tích lịch sử,…

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng tự học, bồi dưỡng và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.

Tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lịch sử, như: Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lí luận và phương pháp dạy học lịch sử, …

Học thêm các chuyên ngành gần, các chứng chỉ nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội việc làm.

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT                                                                                                  TRƯỞNG KHOA