TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Chức năng nhiệm vụ của khoa

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

 

1. Đề xuất về thay đổi tổ chức, nhân sự trong khoa;

2. Đào tạo Cử nhân Lịch sử và Cử nhân Sư phạm Lịch sử;

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Cử nhân Lịch sử và Cử nhân SP Lịch sử theo kế hoạch chung của nhà trường;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

5. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ;

6. Quả lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

7. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, viên chức trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

(Theo Điều lệ trường đại học)