TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Công đoàn khoa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA LỊCH SỬ

1.

Hoàng Thị Thu Thủy

Chủ tịch Công đoàn Khoa

ĐTDĐ: 0976.586.016

Email: hoangthithuthuy1805@gmail.com

2.