TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Danh mục các công trình nghiên cứu của giảng viên Khoa Lịch sử, năm học 2018-2019

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁN BỘ KHOA LỊCH SỬ (2018-2019)

(Tính từ tháng 8/2018 – 7/2019)

TT Họ và tên Bộ môn Tên bài báo/sách/giáo trình Tên hội thảo, tạp chí/sách Số/Năm
1 Nguyễn Văn Dũng Lịch sử

Việt Nam

Biển, đảo trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X – thế kỷ XXI) Giáo trình ETEP (đồng chủ biên) 2019
         1  

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Lịch sử

Thế giới

“Chính sách của chính quyền chúa Nguyễn đối với người Nhật Bản và hoạt động thương mại của thương nhân Nhật Bản ở Đàng Trong thế kỷ XVI – XVIII” Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII 12/2018
         2  

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Lịch sử

Thế giới

“Tác động của chính sách hướng biển đối với văn hóa xã hội Đàng Trong thế kỷ XVI – XVIII” Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Số 414, Tháng 12-2018
         3 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lịch sử

Thế giới

“Mối quan hệ của Campuchia với Việt Nam trong thời kỳ Ăngkor (802-1432)”

 

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á Số 9 (222) -2018
         4 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lịch sử

Thế giới

Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
         5 Nguyễn Thị Nga Lịch sử

Thế giới

Thuế Đoàn kết – một biện pháp tài chính nhằm cân bằng Đông – Tây Đức (1991 – 2018) Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 10/2018
         6 Nguyễn Thị Nga Lịch sử

Thế giới

East – West Germany, North – South Vietnam: Opposites Socio – economic tranformation after unification Beyond Dichotomies: Vietnam from Multiple Perspectives 12/2018
         7 Nguyễn Thị Nga Lịch sử

Thế giới

The presence of Germans in colonial Indochina the mobility of those without colonies Vietnam in Europe, Europe in Vietnam: Identity, Transnationality and Mobility of People, Ideas and Practices across Time and Space 7/2019
         8 Nguyễn Thị Nga Lịch sử

Thế giới

Tình hình lao động, việc làm ở Cộng hòa Liên bang Đức (2002-2018) Tạp chí nghiên cứu châu Âu 9/2019
         9 Nguyễn Thị Nga Lịch sử

Thế giới

Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      10 Nguyễn Văn Vinh Lịch sử

Thế giới

Vài nét về quá trình thám hiểm sang phương Đông của Anh (1496-1600) Tạp chí Nghiên cứu châu Âu 2/2019
      11 Nguyễn Văn Vinh Lịch sử

Thế giới

Hoạt động thương mại của các nữ doanh nhân ở các thương cảng Đông Nam Á thế kỷ XVI – XVIII Hội thảo “Giao lưu văn hóa tại các thương cảng quốc tế thời trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á” 7/2019
      12 Nguyễn Văn Vinh Lịch sử

Thế giới

Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      13 Nguyễn Thùy Linh Lịch sử

Việt Nam

Biển, đảo trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X – thế kỷ XXI) Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      14 Chu Thị Thu Thủy Lịch sử

Việt Nam

Một số biện pháp góp phần phát triển văn hóa ứng xử học đường hiện nay HT: “Vai trò của Công đoàn trong văn hóa ứng xử học đường” 7/2019
      15 Chu Thị Thu Thủy Lịch sử

Việt Nam

Biển, đảo trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X – thế kỷ XXI) Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      16 Nguyễn Thị Bích Lịch sử

Thế giới

Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      17 Nguyễn Thị Bích Lịch sử

Thế giới

Tác động của bản “Tuyên Ngôn giải phóng nô lệ” đối với thân phận người Mỹ gốc Phi thời kỳ Nội chiến (1861-1865) Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Số 57), 10/2018
      18 Ninh Thị Sinh Lịch sử

Việt Nam

Tìm hiểu quan niệm của Ni sư Huệ Tâm về Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo 4/2019
      19 Ninh Thị Sinh Lịch sử

Việt Nam

Tâm Minh Lê Đình Thám và tạp chí Viên Ân Hội Thảo Quốc gia “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và những đóng góp đối với hội Annam Phật học” 4/2019
      20 Ninh Thị Sinh Lịch sử

Việt Nam

Đất nước, con người, văn hóa, Phật giáo Nhật Bản qua tác phẩm Hải ngoại ký sự Hội Thảo Quốc gia “Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt” 20/4/2019
      21 Ninh Thị Sinh Khoa Lịch sử Phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 8 Sách tham khảo (Tham gia) 2019
      22 Ninh Thị Sinh Lịch sử

Việt Nam

Phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 9 Sách tham khảo (Tham gia) 2019
      23 Ninh Thị Sinh Lịch sử

Việt Nam

Biển, đảo trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X – thế kỷ XXI) Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      24 Chu Ngọc Quỳnh Phương pháp dạy học Lịch sử Using “digitalized museum” in teaching History in China – lessons learned for Vietnam Kỉ yếu Hội thảo KH Quốc tế, Trường ĐHSP Hà Nội 2019
      25 Chu Ngọc Quỳnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 6 Sách tham khảo (Tham gia) 2018
      26 Chu Ngọc Quỳnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 7 Sách tham khảo (Tham gia) 2018
      27 Chu Ngọc Quỳnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 8 Sách tham khảo (Tham gia) 2019
      28 Chu Ngọc Quỳnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 9 Sách tham khảo (Tham gia) 2019
      29 Chu Ngọc Quỳnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      30 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lịch sử Thế giới Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử Giáo trình ETEP (Đồng chủ biên) 2019
      31 Nguyễn Văn Nam Lịch sử

Việt Nam

Biển, đảo trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X – thế kỷ XXI) Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      32 Ninh Thị Hạnh Phương pháp dạy học Lịch sử Applying the Flipped Classroom to Teacher Training in Vietnam: A case study in Faculty of History in HPU2 The International Conference on Flipped Learning for Technological and Vocational Education, National Taiwan Normal University 12/2018
      33 Ninh Thị Hạnh Phương pháp dạy học Lịch sử Học tập dựa trên bộ não và việc ứng dụng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 5/2019
      34 Ninh Thị Hạnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 6 Sách tham khảo (Tham gia) 2018
      35 Ninh Thị Hạnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 7 Sách tham khảo (Tham gia) 2018
      36 Ninh Thị Hạnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 8 Sách tham khảo (Tham gia) 2019
      37 Ninh Thị Hạnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phát triển năng lực trong môn Lịch sử lớp 9 Sách tham khảo (Tham gia) 2019
      38 Ninh Thị Hạnh Phương pháp dạy học Lịch sử Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông Giáo trình ETEP (Chủ biên) 2019
      39 Đặng Thị Thùy Dung Phương pháp dạy học Lịch sử Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình “Lớp học đảo ngược” Tạp chí giáo dục, Số 456 6/2019
      40 Đặng Thị Thùy Dung Phương pháp dạy học Lịch sử Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019
      41 Trần Thị Thu Hà Lịch sử Việt Nam Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ – Trung

từ năm 1991 đến năm 2015

Sách tham khảo 2018
      42 Trần Thị Thu Hà Lịch sử Việt Nam Biển, đảo trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X – thế kỷ XXI) Giáo trình ETEP (Chủ biên) 2019
      43 Phan Thị Thúy Châm Phương pháp dạy học Lịch sử Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy bài Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (lớp 10 – chương trình chuẩn) nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS ở trường PT Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII, trường ĐHSP Hà Nội 10/2018
      44 Phan Thị Thúy Châm Phương pháp dạy học Lịch sử Vai trò của tài liệu Internet trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học phổ thông Hội thảo cụm Trung Bắc 11/2018
      45 Phan Thị Thúy Châm Phương pháp dạy học Lịch sử Phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông Giáo trình ETEP (Tham gia) 2019