TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

GVC.TS Nguyễn Văn Dũng

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:     Nguyễn Văn Dũng                                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 02-02-1974                           Nơi sinh: Sóc Sơn – Hà Nội

Quê quán: Đông Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội                     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:     Tiến sĩ                                        Năm, nước nhận học vị: 2014

Chức danh khoa học cao nhất:                                    Năm bổ nhiệm:

Chức vụ:    Giảng viên

Đơn vị công tác : Khoa Lịch sử – Trường ĐHSP Hà Nội 2

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Thượng – Đông Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

Điện thoại liên hệ:                                 DĐ: 0987.002.279

Fax:                                                        Email: nguyenvandung@hpu2.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:   Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐHSP Hà Nội

Ngành học:   Sư phạm Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2:                                               Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH & NV- Đại học Quốc Gia Hà Nội.

– Tiến sĩ chuyên ngành:    Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo:  Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên luận án: Chuyển biến kinh tế – xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (1954-2005)

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh      B1 Mức độ sử dụng: giao tiếp và nghiên cứu khoa học

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
      1999 – Nay Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giảng viên Lịch sử

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Vấn đề nông nghiệp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

2006/2007

Cấp Trường

Chủ nhiệm, xếp loại Tốt

2

Nghiên cứu, đánh giá sự biến đổi kinh tế – xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong những năm từ 1986 đến 2005

2010/2012

Cấp Bộ

Chủ nhiệm, xếp loại Tốt

3

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm của Trường ĐHSP Hà Nội 2

2017

Cấp Bộ (Thuộc chương trình ETEP)

Chủ nhiệm, xếp loại Tốt.

2. Các bài báo khoa học

TT

Tên công trình Năm công bố

Tên tạp chí, kỷ yếu

1.

Cận đại hóa và quá trình hội nhập ở Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

2003

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 1/2003.

2.

Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận điểm “Cách mạng thuộc địa không những không lệ thuộc mà còn có thể thắng trước cách mạng ở chính quốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh

2004

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trẻ, Trưởng ĐHSP Hà Nội 2.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân quân du kích và chiến tranh du kích

2004

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trẻ, Trưởng ĐHSP Hà Nội 2.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền nông nghiệp toàn diện

2005

Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Khoa học – Đào tạo – Thực tiễn”, Trường ĐHSP Hà Nội 2
5. Cơ sở khoa học và giá trị thực tiễn của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng

2005

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 4/2005.
6. Quá trình nhận thức và phát triển về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 1945)

2005

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 4/2005.
7. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh (1997 – 2005),

2007

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 1 (1/2007).
8. Biến đổi kinh tế – văn hóa xã hội ở xã Đồng Quang (huyện Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh) từ 1954 đến nay

2008

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 2 (3/2008)
9. Quá trình lãnh đạo, thành quả và sai lầm trong việc thực hiện cách mạng ruộng đất của Đảng trong những năm 1930 -1957

2009

Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
10.  Biến đổi văn hóa làng Đồng Kỵ thời kỳ đổi mới

2012

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (335), tr.25-29.
11. Chuyển biến kinh tế ở Đồng Quang (Từ Sơn – Bắc Ninh) từ sau đổi mới

2012

Tạp chí Giáo dục Lý luận (182), tr.85-88.
12. Biến chuyển kinh tế của làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh) từ 1986 đến 2010 (viết chung)

2012

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (435), tr.30-36.
13. Diện mạo về kinh tế, văn hóa của làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh) trong những thập kỷ đổi mới vừa qua

2014

Hội thảo quốc tế “Làng nghề và phát triển du lịch” do Trường ĐHKHXH&NV Tp Hồ Chí Minh và ĐH Silparkon Thái Lan tổ chức 3/2014, Nxb ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, tr.72-80.
14. Cuộc vận động đấu tranh giành chính quyền ở xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa – Bắc Giang) trong những năm 1939-1945

2014

Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-Năm 2014¸Tập 1, Khoa học Giáo dục, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nxb Thông tin và tuyên truyền, tr.724-728, Tổ chức tại Đại học Đà Nẵng.
15. Sự chi viện của hậu phương Thanh – Nghệ – Tĩnh cho chiến trường Bắc Bộ trong những năm 1950-1954

2015

Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Số 14 (01) 2015, Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, tr.35-39.
16. Xây dựng lực lượng chính trị – một nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Viết chung)

2015

Tạp chí Lý luận Chính trị, Số 8-2015, tr.41-46.
17. Lê Quý Đôn với việc nâng cao vị thế của Đại Việt trong quan hệ bang giao với nước ngoài

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm “290 năm ngày sinh Lê Quý Đôn”, UBND Tỉnh Thái Bình tổ chức, tr.383-391.
18. Từ phong trào chống thuế đến khởi nghĩa Việt Nam Quang Phục hội tại Quảng Nam

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)”, Sở VHTT và DL Quảng Nam, UBND TP Tam Kỳ, Viện Sử học tổ chức, tr.239-247.
19. Sức mạnh mềm Việt Nam trong hội nhập quốc tế: thành tựu và vấn đề đặt ra

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Sức mạnh mềm Ấn Độ, sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đồng tổ chức, tập 2, tr.290-299.
20. Vai trò của Đoàn Thanh niên trong phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông hiện nay

2018

Tạp chí Báo cáo viên, số 3-2018, tr.5-9

3. Sách

TT

Tên sách Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy (1930-2010) (Viết chung)

2014

Nxb Chính trị-Hành chính, Hà Nội.
2. Chuyển biến kinh tế – xã hội ở nông thôn đồng bằng Sông Hồng – từ thực tiễn xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (tác giả)

2015

Nxb Lý luận Chính trị
3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: 50 năm thành lập, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa (1967 – 2017) (Chủ biên)

2017

Nxb Chính trị quốc gia.