TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Đội ngũ trợ lý

NĂM HỌC 2017 – 2018

STT

Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Điện thoại

email

1.

Hoàng Thị Thu Thủy

Trợ lý Giáo vụ 0976.586.016

hoangthithuthuy1805@gmail.com

2.

Đào Thanh Tâm

Trợ lý Tổ chức 0168.314.92.57

daotamsp2@gmail.com

3.

Phan Thị Thúy Châm

Trợ lý Giảng dạy 0987.054.303

phanchamsp2@gmail.com

4.

Trần Anh Đức

Trợ lý Khoa học 0169.922.52.31

duc.k61clc.93@gmail.com

5.

Nguyễn Văn Nam

Trợ lý Văn Thể 0168.860.24.04

quangnamnguyensp2@gmail.com

6.

Chu Ngọc Quỳnh

Trợ lý Học tập 0983286693

hoadals54@gmail.com

7.

Trần Thị Thu Hà

Trợ lý Chính trị 0986.300.586

tranthuhasp2@gmail.com