TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

STT

Họ tên

Chức trách trong Hội đồng

1. TS Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

2. ThS Nguyễn Thị Nga

Ủy viên, Thư ký

3. TS Trần Thị Thu Hà

Ủy viên

4. TS Chu Thị Thu Thủy

Ủy viên

5. TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Ủy viên

6. ThS Nguyễn Văn Vinh

Ủy viên

7. ThS Nguyễn Thị Bích

Ủy viên

8. ThS Nguyễn Văn Nam

Ủy viên

9. ThS Ninh Thị Hạnh

Ủy viên