TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch năm học

STT TIÊU ĐỀ DANH MỤC
1 Kế hoạch công tác tháng 7-2018
2 Kế hoạch công tác tháng 6-2018
3 Kế hoạch công tác tháng 5-2018
4 Kế hoạch công tác tháng 4-2018
5 Kế hoạch công tác tháng 8-2017
6 Kế hoạch công tác tháng 9-2017
7 Kế hoạch công tác tháng 10-2017
8 Kế hoạch công tác tháng 11-2017
9 Kế hoạch công tác tháng 12-2017
10 Kế hoạch công tác tháng 01-2018
11 Kế hoạch công tác tháng 02-2018
12 Kế hoạch công tác tháng 3-2018