TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch năm học

STT TIÊU ĐỀ DANH MỤC
1 Kế hoạch công tác tháng 8-2019
2 Kế hoạch công tác tháng 9-2019
3 Kế hoạch công tác tháng 10-2019
4 Kế hoạch công tác tháng 11-2019
5 Kế hoạch công tác tháng 12-2019
6 Kế hoạch công tác tháng 01-2020
7 Kế hoạch công tác tháng 02-2020
8 Kế hoạch công tác tháng 3-2020
9 Kế hoạch công tác tháng 4-2020
10 Kế hoạch công tác tháng 5-2020
11 Kế hoạch công tác tháng 6-2020
12 Kế hoạch công tác tháng 7-2020