TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch năm học

STT TIÊU ĐỀ DANH MỤC
1 Kế hoạch công tác tháng 8-2018
2 Kế hoạch công tác tháng 9-2018
3 Kế hoạch công tác tháng 10-2018
4 Kế hoạch công tác tháng 11-2018
5 Kế hoạch công tác tháng 12-2018
6 Kế hoạch công tác tháng 01-2019
7 Kế hoạch công tác tháng 02-2019
8 Kế hoạch công tác tháng 3-2019
9 Kế hoạch công tác tháng 4-2019
10 Kế hoạch công tác tháng 5-2019
11 Kế hoạch công tác tháng 6-2019
12 Kế hoạch công tác tháng 7-2019