TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Kế hoạch năm học

STT TIÊU ĐỀ DANH MỤC
1 Kế hoạch công tác tháng 10-2016
2 Kế hoạch công tác tháng 9-2016
3 Kế hoạch công tác tháng 8-2016
4 Kế hoạch công tác tháng 7-2017
5 Kế hoạch công tác tháng 6-2017
6 Kế hoạch công tác tháng 5-2017
7 Kế hoạch công tác tháng 4-2017
8 Kế hoạch công tác tháng 3-2017