TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Lịch công tác tuần 42, năm học 2018 – 2019 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019)

Thứ/ngày/trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

27/5/2019

Ô.Dũng

10:30 Thư viện Hán ngữ Nhóm công tác số 03 triển khai kế hoạch tự đánh giá TEIDI năm 2019 Nhóm công tác 03 – Hội đồng tự đánh giá TEIDI năm 2019.Ô.Dũng
13:30 VPK Họp Ban XDCT SP Lịch sử (ETEP)

Theo Danh sách

Thứ Ba
28/5/2019

Ô.Dũng

08:30 VPK Lịch sử Hội thảo khoa học “Giảng dạy và nghiên cứu lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” Giảng viên toàn Khoa Lịch sử, đại biểu mời
14:30 PH5-A2 Họp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”  năm 2019

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng.Ô.Dũng

Thứ Tư
29/5/2019

B.Sinh

       
Thứ Năm
30/5/2019

Ô.Dũng

09:00 PH2-A2 Duyệt đề tài KHCN Cơ sở và Ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở (đợt 2) năm 2019

Theo Quyết định.Ô.Dũng

Thứ Sáu
31/5/2019

B.Sinh

15:30 Hội trường 14-8 Kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6; Trao thưởng thiếu niên nhi đồng đạt thành tích cao năm học 2018 – 2019 Theo kế hoạch của Ban Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em
Thứ Bảy

01/6/2019

 

   

 

Chủ nhật
02/6/2019