TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tuần 53, năm học 2019 – 2020 (Từ 10/8/2020 đến 16/8/2020)

Thứ/Trực lãnh đạo

Thời gian Địa điểm Nội dung

Thành phần

Thứ Hai
10/8/2020

B.Sinh

 

Thứ Ba
11/8/2020

B.Sinh

15:00 PH2-A2 Họp Đảng ủy quyết định danh sách nhân sự bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

 Ô.Dũng

Thứ Tư
12/8/2020

Ô.Dũng

09:30

Hội trường 14-8 Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022 là viên chức của Trường, CTCĐT, BTĐTN; đại biểu bầu từ các đơn vị. Ô.Dũng và các viên chức trong danh sách tham dự Hội nghị bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

14:00

PH2-A2 Họp Đảng ủy thông qua ứng viên bầu Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025  Ô.Dũng
15:00 PH2-A2 Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Chủ tịch Hội đồng trường

Thứ Năm
13/8/2020

Ô.Dũng

 

Thứ Sáu
14/8/2020

B.Sinh

 

Thứ Bảy
15/8/2020

Chủ Nhật
16/8/2020