TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo Kế phát động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019

Ban Chủ nhiệm thông báo phát động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019, cụ thể: