TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2017

Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử thông báo tới cán bộ và sinh viên công văn số 272/ĐTVNN, ngày 23/3/2017 về việc thông báo Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2017 (Chi tiết xem: CV đến số 297)