TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại trường đại học đáp ứng yêu cầu cảu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Phòng KHCN&HTQT xin chuyển tới các đơn vị Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế của Trường ĐH Thủ Đô.
Toàn văn Thông báo xin xem tại đây.