TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế do Trường Học viện quản lý Giáo dục ban hành

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế do Trường Học viện quản lý Giáo dục ban hành.
Thông tin chi tiết xem tại đây.