TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

KHOA LỊCH SỬ

Faculty of history

Tổ Lịch sử Thế giới

1.

ThS.NCS Nguyễn Văn Vinh – P.Trưởng Bộ môn (phụ trách)

2.

ThS.NCS Nguyễn Thị Nga

3.

TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung

4.

ThS.NCS Nguyễn Thị Bích

5.

ThS.NCS Cao Thị Vân

6.

ThS. NCS Nguyễn Thị Ngọc Thảo